Regulament Game of Jobs 

Regulament Campanie organizată de Târgul de Cariere în colaborare cu Kaufland Romania

 1. Organizatorul

Societatea Târgul de Cariere SRL, cu sediul în , cu nr. de înregistrare în registrul comerțului [nr. Registrul Comerțului], cod unic de înregistrare [CUI], reprezentată de [nume reprezentant], în calitate de [functie], lansează Campania [nume activitate sau campanie cu premii] (denumită în continuare „Campania”) ce se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare Regulamentul). Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul, împreună cu detaliile Campaniei promoţionale, sunt disponibile gratuit oricărui participant pe durata întregii Campanii, în locațiile evenimentului Târgul de Cariere.

 1. Scopul. Durata. Teritoriul

Prezenta campanie se desfășoară în condițiile legii și are ca scop promovarea evenimentului ”Cluj Craft Beer Festival” din localitatea Cluj-Napoca. Campania se va desfășura în locația evenimentului:

• Parcul Iulius din Cluj Napoca, în perioada 11-14 iulie 2019.

Campania constă în organizarea unor activități de testare a capacităților cognivitve simulând o zi de lucru într-un supermarket și se adresează publicului lar. Campania se va derula în zilele evenimentului, în orele de program, urmând ca anunțarea câștigătorilor să fie comunicată în pagina Facebook a proiectului https://www.facebook.com/ClujCraftBeerFestival, în fiecare seară la ora 23:00.

 1. Derularea efectivă a campaniei 

Campania constă într-un concurs, în care concurenții trebuie să rezolve 3 probe, prima eliminatorie, iar următoarele două, contra-cronometru. 

Problemele de rezolvat sunt propuse de Târgul de Cariere pentru a promova mediul de lucru specific unui supermarket. 

Acestea sunt de dificultate medie, iar fiecare participant va fi înregistrat ca timp de rezolvare a sarcinilor, câștigătorul fiecărei zi fiind desemnat în urma comparării rezultatelor directe înscrise în tabelul competiției.

Criteriile de departajare sunt viteza și corectitudinea rezolvării problemei.

Concurenții vor avea la dispoziție o zona special amenajată pentru competiție.

 1. Participanții

La Campanie poate participa orice persoană fizică aflată în locația derulării campaniei cu excepția:

• Angajaților și rudelor de gradul I ai companiilor organizatoare, respectiv Târgul de Cariere și Kaufland Romania

Prin participarea la această Campanie, Participanţii se angajează să respecte prezentul Regulament fără rezerve. 

Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 1. Mecanismele campaniei. Desemnarea câștigătorilor. Premiile și valoarea acestora

Valoarea totală a premiilor este de 796 euro. Premiile constau în:

 • 4 abonamente la festivalul UNTOLD 2019 din Cluj Napoca

Pentru a intra în posesia unuia dintre premii, câștigătorii desemnați trebuie să se prezinte cu buletinul de identitate în zona de predare a invitațiilor ce va fi amenajată la festival. 

 1. Modificări

Târgul de Cariere SRL îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adiţional ce va fi disponibil pe site-ul www.clujcraft.beer 

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactiv şi toţi Participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea Duratei Campaniei, vor fi supuse procedurii de autentificare de către un notar public. 

Modificările produc efecte de la data publicării lor. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către Participanţi, atâta timp cât acestea sunt disponibile pe site-ul www.clujcraft.beer. În cazul în care Organizatorul întrerupe Campania, un simplu anunţ în această privinţă va fi publicat pe site-ul www.clujcraft.beer. 

Prin publicarea anunţului respectiv, Campania va fi întreruptă automat şi nicio parte interesată nu va avea temei legal în a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri. 

În situaţia în care Campania este întreruptă înainte de expirarea duratei, Târgul de Cariere SRL va acorda Premiile câştigate până la data întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament. În caz de forţă majoră şi / sau caz fortuit ce fac imposibilă continuarea Promoţiei, Organizatorul poate întrerupe Campania, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri. 

 1. Răspunderea organizatorului

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiilor stabilite. 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privinţa căruia există suspiciuni de fraudă cu privire la prezenta Campanie. 

 1. Protecția și procesarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimă în mod expres şi neechivoc acordul ca Organizatorul să proceseze gratuit, pe durata Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor în scopul desfăşurării acesteia. 

Vor fi procesate următoarele date cu caracter personal: 

a) pentru toţi Participanţii: numărul de telefon mobil, adresă de email, nume şi prenume. 

b) pentru toţi câştigătorii: numărul de telefon mobil, numele şi prenumele, CNP, semnătura. 

c) pentru câştigătorii minori: toate datele menţionate mai sus la litera b şi numele şi prenumele părinţilor/tutorelui legal împreună cu semnătura acestora. 

Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele castigatorului prezentei Campanii și premiul acordat. Refuzul de a dezvălui aceste date către Târgul de Cariere SRL sau refuzul prelucrării acestora îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat. 

În termen de 30 de zile de la acordarea Premiului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse în totalitate. 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către terți fără consimțământul prealabil al Participanților în cauză, cu excepția numelor care vor fi făcute publice. 

Participantul are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). 

Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată prin email la adresa comunicare@clujcraft.beer, acesta se obligă: 

(a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; 

(b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001; și/sau 

(c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 

 1. Procese și dispute

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

 1.  Impozite și taxe

Toate costurile ce decurg din ridicarea premiului obţinut precum şi toate taxele aferente bunului oferit ca Premiu în cadrul Campaniei, cu excepţia impozitului aferent premiului ce cade în sarcina Organizatorului, precum şi orice altă cheltuială suportată de Participanţi ocazionată de intrarea în posesie a premiului obţinut, fără a se limita la cheltuieli cu transportul şi cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorului. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător prin primirea Premiului Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscal competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care câştigătorul le-ar putea suporta. 

 1.  Forța Majoră și cazul fortuit

Conform legislatiei in vigoare, forta majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/ punerea in aplicare a Campaniei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit

Revizuit la data de 8 iulie 2019.